Algemene voorwaarden

De verkoper:

B.V. W66, KBO n° BE0884.575.662 met maatschappelijke zetel te 9140 TEMSE, Winninglaan 11 (hiernagenoemd “W66”).

De koper:

De wederpartij van W66.

 

1. Algemeen

De hierin vermelde bepalingen en voorwaarden maken deel uit van elke bestelling ontvangen door W66 of elke overeenkomst afgesloten door W66. Deze bepalingen en voorwaarden zijn geldig niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen en voorwaarden van de koper, behalve als uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Beperkingen of wijzigingen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zullen enkel geldig zijn als ze schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard door beide partijen.

De koper verbindt er zich toe deze verkoopsvoorwaarden ter kennis te brengen aan alle derden met wie de koper een overeenkomst sluit met betrekking tot het door W66 geleverde product.

De koper erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van W66 louter middelenverbintenissen zijn.

De overeenkomst welke tot stand komt tussen partijen is louter een koop- verkoopovereenkomst, tenzij expliciet anders tussen partijen wordt overeengekomen.

2. Ontstaan van de overeenkomst

Alle voorstellen die uitgaan van W66 worden onder voorbehoud gemaakt en zijn niet-bindend. Alle bestellingen en/of wijzigingen aan bestellingen door de koper zijn enkel tegenstelbaar aan W66 indien ze schriftelijk aanvaard zijn door W66.
W66 kan echter overgaan tot levering zonder bevestiging van de bestelling.

De overeenkomst komt tot stand indien er een opstartkost is betaald, De betaling van de huur wordt uitgevoerd door SEPA betaling, de eerste betaling van de huur wordt dan ook als bevestiging gezien dat de koper de maandelijkse SEPA betalingen heeft goedgekeurd en geaccepteerd. SEPA betalingen worden de eerste week van de maand automatisch afgeschreven zonder voorafgaand bericht. 

Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de koper, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

3. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten tussen partijen voor de duur van drie jaar, behoudens indien schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

De koper kan de overeenkomst maandelijks opzeggen, binnen de drie jaar zal er een afkoopbedrag gelden van 199,00 euro om de domein naam over te zetten op naam van de koper. Reactiveren van de dienst heeft een reactivatie kost van 199,00 euro, en de betaling van achterstaande huur, te betalen voor dat de dienst opnieuw online gaat.

W66 heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand, tevens zal de Domein naam worden vrijgegeven.

De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, voor de periode van één jaar indien de koper geen geldige opzeg heeft gedaan per aangetekend schrijven, minstens twee maanden voor het einde van de overeenkomst.

4. De prijs

De B.T.W. is niet in de prijzen inbegrepen, behalve indien schriftelijk anders vermeld in de bevestiging van de bestelling. W66 houdt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen ten gevolge van verhogingen van de prijzen van de koopwaar wanneer deze verhogingen plaatsvinden tussen het tijdstip van de schriftelijke bevestiging van de bestelling en de leveringsdatum of in geval van een bijkomende kost veroorzaakt door een wijziging van de bestelling. Deze verhogingen zullen aan de koper voor de levering worden medegedeeld.

De overeengekomen prijs wordt door middel van een éénmaandelijkse voorfacturatie gefactureerd aan de koper, deze wordt automatisch afgeschreven via SEPA. Indien er na 8 dagen nog geen betaling is ontvangen, zal de dienst worden gedeactiveerd, kosten die hieruit voortvloeien zijn ten koste van de koper.

W66 is gerechtigd het tarief van een lopende huur overeenkomst te wijzigen wanneer, vanaf de datum waarop de overeenkomst is gedateerd, sprake is van een inflatie van 2% of meer, Volgens gezondheidsindex in belgië. Deze wijziging zal niet hoger zijn dan het percentage van de inflatie.

5. Verplichtingen W66

W66 zal eenmalig de Website creëren en/of ontwikkelen, het Webdesign bepalen in overleg met de koper en de content plaatsen in overleg met de koper;

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal W66 bijvoorbeeld updates van CMS uitvoeren, hosting van de website verzorgen, een .nl, .be, .fr, .eu, .com-domeinnaam verstrekken, een e-mailadres verstrekken behorende bij de domeinnaam, een mailbox hosten, onbeperkte toegang tot het CMS verschaffen; en dit in functie van het gekozen abonnement.

W66 verleent hulp bij het gebruik van en verstrekt advies over het CMS, voor zover de verzoeken van de koper hiertoe naar het oordeel van W66 redelijk zijn; en dit in functie van het gekozen abonnement.

W66 spant zich naar redelijkheid in om de Website en haar Diensten naar behoren te laten functioneren.

W66 spant zich naar redelijkheid in om online veiligheid van de Website te beschermen. Zo wordt er standaard een SSL-certificaat geleverd bij de Website.

6. De verplichtingen van de koper

De Klant dient de Content tijdig aan te leveren;

De koper bevestigd de door hen gekozen website naam ( domeinnaam )

De koper dient de wensen aangaande het Webdesign tijdig door te geven, bijvoorbeeld bestanden en informatie met betrekking tot de huisstijl.

De koper zal zorg dragen voor het aanleveren van de nodige teksten om de website te vullen.

7. De huurwebsite

W66 maakt geen huurwebsite op maat. De huurwebsite is gebaseerd op een door de klant gekozen template, dat ook voor huurwebsites van andere Klanten kan worden gebruikt. Daardoor  zijn er soms beperkingen van wat er wel en niet kan worden geleverd ten aanzien van het maatwebdesign,

W66 kan bestaande Templates updaten, waardoor er wijzigingen in de huurwebsite van de koper kunnen ontstaan,

W66 kan de huurwebsite gebruiken voor promotionele doeleinden en W66 kan de koper vermelden in haar communicatiemiddelen, zoals de website www.w66.be

8. De levering

De huurwebsite zal binnen de 7 werkdagen worden opgeleverd, rekenend vanaf de datum van de volledig aangeleverde content. Indien W66 de website niet op tijd kan worden opgeleverd, dan zal de koper op tijd worden geinformeert. Bij laattijdige oplevering kan de koper de opdracht annuleren, echter de opstartkosten kan men niet terugvorderen.

Indien de koper het nalaat om de nodige content aan te leveren, kan W66 de overeenkomst beëindigen zonder enige terugbetaling van gemaakte kosten door W66.

Alle klachten dienen aan W66 gedaan te worden bij ontvangst der goederen, en dit binnen de 14 dagen na officiële oplevering.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden de leveringstermijnen te goeder trouw doch zonder waarborg aangegeven. Behoudens tegenstrijdige bepalingen op de bestelbon kan een vertraging in de levering in geen enkel geval leiden tot annulatie van de bestelling of verbreking van de bestelling. In geen geval kan een vertraging in levering aanleiding geven tot schadevergoeding.

9. Onderhoud huurwebsite

Het onderhoud heeft alleen betrekking op de door W66 opgeleverde WordPress installatie (incl. plugins en themes) en door haar aangebrachte aanpassingen. Zoals dat van toepassing was tijdens het aangaan van het contract.

W66 is verantwoordelijk voor het juist implementeren van de aangeboden software van WordPress, binnen redelijke grenzen.

W66 is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Upgrades die door WordPress en derden op de markt worden aangeboden en die gebruikt worden in de kopers huurwebsite.

Indien de koper het niet goed functioneren van de huurwebsite vaststelt, moet hij dit direct te melden aan W66. W66 zal de huurwebsite binnen maximaal 5 werkdagen herstellen. Hier kan van afgeweken worden in geval van bijvoorbeeld een vakantie of ziekte. Wilt u dat de updates sneller worden uitgevoerd dan kunt u hiervoor altijd een verzoek indienen, maar garanties kunnen niet worden gegeven. Wel zal er in het slechtste geval gezocht worden naar een voor beide partijen bevredigende oplossing.

10. Betaling

Alle betalingen geschieden enkel via ons online platform “Mollie” 

Het betalen van de opstartkosten wordt gezien als bevestiging van de bestelling

Maandelijkse betalingen worden automatisch verwerkt door SEPA, de eerste maandelijkse betaling staat dan ook direct voor het accepteren van de SEPA voorwaarden, en het accepteren dat de koper geen bericht vooraf ontvangt om de SEPA betaling aan te kondigen. Alle betalingen en / of instellingen kunnen steeds in de persoonlijke pagina worden aangepast https://webserver66.com/my_account.

11. Eigendomsvoorbehoud

De goederen ( Domeinnaam en website ) blijven eigendom van W66 gedurende de termijn van de overeenkomst, bij een vroegere uitstap door de koper zal de domeinnaam worden overgedragen nadat het verschuldigde bedrag aan W66 is betaald. 

12. Aansprakelijkheid

W66 sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover zij niet op grond van dwingend recht aansprakelijk is en tot vergoeding van desbetreffende schade verplicht is.

Indien en voor zover W66 gehouden is tot het vergoeden van schade, is de totale aansprakelijkheid van W66 wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het totale bedrag van de facturen ter zake van de desbetreffende Overeenkomst met de koper van de twee maanden direct voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid.

W66 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de koper, schade verband houdende met het gebruik van door de koper aan W66 voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.

Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij W66 meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen W66 vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

W66 is nimmer verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat wijzigingen worden doorgevoerd in de (werking van) diensten van derden, waaronder begrepen social media, en daardoor de dienstverlening niet of niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

W66 is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat W66 is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van W66 of haar bestuurders.

13. Vrijwaring

De koper vrijwaart W66 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden door het handelen of nalaten van de koper.

Indien W66 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden W66 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is W66, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van W66 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

14. Overmacht

Indien W66 door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht van W66 wordt verstaan elke van de wil van W66 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van W66 kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(sinstanties), (werk-)staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding.

15. Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Templates berusten bij W66.

De koper is  zelf verantwoordelijk voor de Content en de Intellectuele  Eigendomsrechten die daarop rusten. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Content worden niet overgedragen aan W66.

De koper vrijwaart W66 voor enige inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden met betrekking tot het door de koper beschikbaar gestelde en/of op de Website gepubliceerde Content.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geschillen betreffende de verkoopsovereenkomst tussen partijen, haar interpretatie, de uitvoering of de gevolgen ervan zijn onderhevig aan het Belgisch materieel recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, met uitsluiting van de toepassing van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.